Visie & Identiteit

Visie & Identiteit

Conquerors verleent haar zorg & dienstverlening op de grondslag van Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel. Ze hanteert in haar werkwijze het Bijbels mensbeeld
met als insteek een contextueel pastorale benadering, geïntegreerd binnen bestaande hulpverlenersmethodieken en interventies. We nemen principieel afstand van alle therapieën of inzichten die niet met de Bijbel overeenkomen. Dit geldt voor zowel de zorgverlening als voor de coaching & training.


Conquerors gaat in haar contextueel pastorale benadering uit van drie relatie-assen (niveaus). De primaire doelstelling is dan ook:
De mens helpen om in vrede te leven met zichzelf, zijn omgeving en zijn Schepper.


De naam Conquerors is een verwijziging naar de Bijbeltekst uit Romeinen 8 vers 37:
‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.’