Kwaliteitswaarborging

Kwaliteitswaarborging

Als kwaliteitsborging hanteert Conquerors de volgende definitie:
‘Kwaliteit is: Doen wat je hebt afgesproken en dat laten controleren.’
Mede om die reden is Conquerors aangesloten bij een beroepsvereniging en hanteert zij de richtlijnen van de ISO 15224 Healthcare en het christelijk Keurmerk.

Het management van Conquerors Care- is belast met de zorgorganisatie van beroepsmatige ondersteuning die voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen.

Uitgangspunt is daarbij altijd de verordening WMO en de beleidsregels van de desbetreffende gemeente die de toekenning afgeeft. Of indien van toepassing de beleidsregels  van de Wet langdurige zorg (Wlz) of wel de Zorgverzekeringswet. (Zvw)

Ook is het medewerkersteam gecontroleerd op scholing, werkervaring en is iedere medewerker in het bezit van een geldige VOG verklaringen die in het P&O dossiers zijn opgenomen.
Betreft de salariëring van de medewerkers is de CAO GGZ van toepassing.

Ons kwaliteit management systeem is gebaseerd op de normering ISO 9001 en is organisatie breed verankert in beleid.
Betreft de interne kwaliteitscyclus hanteert Conquerors-Care de kwaliteitscirkel van Deming volgens de 4 stappen: Plan, Do, Check, Act.
Vanwege de christelijke identiteit hanteert Conquerors-Care tevens de richtlijnen van het keurmerk Christelijke zorg.

Klachtenregeling en de medezeggenschap is verankert in beleid en functioneert in de praktijk. Vanwege de kleinschaligheid is er geen aparte cliëntenraad van toepassing maar worden er maandelijks Client Participatie Overleg (CPO) bijeenkomsten gehouden waarbij het management met alle cliënt bewoners in gesprek gaat. De cliënt tevredenheidsmetingen zitten in de opstart fase.
Conquerors-Care draagt er zorg voor dat alle vormen van professionele ondersteuning, die een cliënt krijgt gericht zijn op het bereiken van voldoende zelfredzaamheid en het kunnen participeren in de eigen leefomgeving.

Protocollen als bijvoorbeeld de meldcode huiselijk geweld, privacy regelementen zijn aanwezig en functioneren volgens de AVG richtlijnen.

Betreft het gebouw, waarin de zorgstudio zijn gehuisvest heeft de status maatschappelijke bestemming waarbij de gehele installatie voldoet aan de gebruiksvergunning. Het gebouw heeft dan ook een gecertificeerde BMI Installatie, met doormelding naar de meldkamer van de brandweer.

Conquerors Care heeft in haar kwaliteitsmanagement systeem (KMS) tools zitten die voorzien in het methodisch werken. Waarbij de insteek is om zorg op maat te leveren afgestemd met overige betrokken hulpverleners zoals de huisarts en indien van toepassing de behandelaar. Aan Conquerors-Care is dan ook een vaste huisarts verbonden.
De afspraken worden vast gelegd in het zorg of ondersteuningsplan die op vooraf bepaalde momenten geëvalueerd worden. Opvang bij noodsituaties kan voor iedere cliënt verschillend zijn en om die reden is dit dan ook op cliëntniveau geregeld. De standaard route bij een noodsituaties is het inschakelen van de dienst doende huisarts, die na beoordeling bepaald of de regionale crisisdienst er aan te pas dient te komen. De crisisdienst probeert daarbij in overleg te treden met de verantwoordelijke behandelaar. De besluitvorming over wel of niet opnemen ligt bij de crisisdienst. Mocht de crisis dienst van mening zijn dat het verantwoord is dat Conquerors-Care de zorg kan blijven uitvoeren is er voldoende medewerkers capaciteit om extra ondersteuning in te zetten.

Beroepsvereniging
Conquerors is voor de diensten training en coaching aangesloten bij beroepsvereniging LVSC. Alle richtlijnen en protocollen, inclusief de klachtenprocedure van de LVSC, zijn binnen Conquerors-BV van toepassing.

Voor meer informatie zie:

https://www.lvsc.eu/